Kan ik een korting toestaan aan goed betalende klanten ?

Het is sinds de economische crisis niet gemakkelijk om aan uw centen te komen. Ondertussen heeft de wetgever ook al een tandje bijgestoken om een paar middelen tot stand te brengen zodat de zelfstandige/aannemer toch nog aan zijn centen kan komen.We denken hier bijvoorbeeld aan het afboeken van oninbare facturen of het neerleggen van de onbetaalde facturen bij de rechtbank. U kan natuurlijk ook steeds contact opnemen met een incassobureau of met een advocaat om aan uw centen te komen, maar uiteraard kan dit ook nog wat tijd in beslag nemen.

Kan men zijn klanten dan niet belonen omdat ze steeds tijdig uw factuur betalen?

Ja, dat is inderdaad mogelijk. Zo kan je bijvoorbeeld goede betalers te belonen door een korting toe te staan indien ze binnen een bepaalde termijn of onmiddellijk betalen. Het is bovendien niet nodig dat u dit opneemt in uw algemene voorwaarden.

Bij het toestaan van een dergelijke korting hoeft u verder ook met niets rekening te houden. U kunt vrij beslissen over het percentage van de korting en ook vrij de termijn bepalen binnen welke de klant dan moet betalen om effectief van de korting te kunnen genieten.

Het staat u vrij om deze korting op te nemen in uw algemene voorwaarden zodat uw klant hier ook tijdig van op de hoogte is. Het is misschien ook een commercieel argument om uw klant over de streep te trekken! Anderzijds kunt u deze korting vermelden op uw factuur.

Laattijdige betalers sanctioneren?

Heeft men te maken met klanten die niet tijdig de factuur betalen, dan liggen de zaken wel wat anders. In deze omstandigheden kan u in de meeste gevallen wel extra kosten aanrekenen aan uw wanbetaler, maar dit kan dan niet zomaar. U zult in uw algemene verkoopsvoorwaarden moeten opnemen hoe u deze slechte betaler zal aanpakken (bv het aanrekenen van extra kosten, intresten, schadebeding, enzovoort). Het is niet mogelijk om zomaar een extra percentage bij te rekenen indien de klant niet tijdig betaalt. Dit omdat u op die manier het bedrag van de factuur de hoogte indrijft: uw klant heeft dan eigenlijk meer moeten betalen voor het door hem gekocht goed!

Het is dus noodzakelijk om een dergelijk “schadebeding” op te nemen in uw algemene voorwaarden.

Bovendien mag een schadebeding slechts een forfaitaire vergoeding inhouden van de schade die door de schuldeiser (uzelf) kan geleden worden en dit ten gevolge van het niet nakomen van de verbintenis door de schuldenaar (uw klant). Betaalt uw klant niet, dan kan u het schadebeding toepassen en hiertoe verwijzen naar uw algemene verkoopsvoorwaarden.

In de praktijk doet u er goed aan om de wanbetaler een aangetekende brief te sturen en hem te wijzen op het feit dat de betalingstermijn verstreken is. In deze brief kan u verwijzen naar het schadebeding en hem melden dat u dit beding zal toepassen indien hij niet betaalt binnen een bepaald aantal dagen. Blijft u op uw centen wachten, dan kan u de hierboven aangehaalde mogelijkheden gebruiken om uw wanbetaler toch nog over de streep te trekken.

Solange Tastenoye
www.solangetastenoye.be