Ben ik aansprakelijk als mijn klant beweert dat ik een fout maakte tijdens de bouw van zijn zwembad of wellnessruimte?

Het antwoord op deze vraag is zeer complex. Concreet betekent het niet dat u als aannemer sowieso aansprakelijk zal zijn voor mankementen die zich later voordoen. Er kunnen nog een heleboel andere oorzaken zijn. Zo kan er bijvoorbeeld een gebrek zijn aan de gebruikte materialen of kan uw klant zelf een fout gemaakt hebben.
Het uitgangspunt betreffende de aansprakelijkheid zijn de artikels 1382 en volgende van ons Burgerlijk Wetboek. Hierin wordt duidelijk aangehaald dat elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, diegene door wiens schuld de schade is ontstaan verplicht om deze schade te vergoeden. Bovendien is ieder persoon aansprakelijk, niet alleen voor de schade die hij door zijn eigen daad heeft toegebracht, maar eveneens voor de schade die ontstaat door zijn ‘nalatigheid of onvoorzichtigheid’.
Het gaat hier om de zogenaamde ‘foutaansprakelijkheid’. Opdat er sprake kan zijn van deze foutaansprakelijkheid moeten er drie belangrijke voorwaarden vervuld worden.
Zo zal er in de eerste plaats SCHADE moeten zijn die het gevolg is van een FOUT. Tussen deze fout en de schade moet er een OORZAKELIJK VERBAND bestaan.
Met ‘schade’ bedoelt men hier elk nadeel dat iemand kan ondervinden. Om het even welke schade kan in aanmerking komen (materiële, lichamelijke enz…)
Een ‘fout’ is een handeling die een normaal voorzichtig persoon die zich in dezelfde situatie bevindt niet zou stellen.
‘Oorzakelijk verband’ betekent dat de schade niet zou ontstaan zijn zonder de gemaakte fout.
Bij aanneming zal men bijna altijd overgaan tot het aanstellen van een deskundige om na te gaan of iemand (uzelf, een werknemer of de klant zelf) een fout maakte. Hij zal ook onderzoeken of er iets met de materialen niet in orde was. Door een dergelijk onderzoek te voeren, zal men dus de oorzaak van de schade kunnen vaststellen en de aansprakelijke kunnen aanwijzen.
Blijft uw klant erbij dat u een fout maakte, dan zal hij een deskundige onder de arm moeten nemen en laten vaststellen of dat effectief zo is.

Kan men mij een ‘beroepsfout’ aanwrijven?
Uw klant kan dit inderdaad doen, maar ook hier zal moeten worden onderzocht of u effectief een ‘beroepsfout’ maakte. Als aannemer/zwembadbouwer stelt u uw vaardigheden, kennis en ervaringen beroepsmatig ter beschikking van uw klanten. Indien u tijdens de uitoefening van uw beroep als aannemer een fout maakt, dan begaat u een ‘beroepsfout’.
Een ‘beroepsbeoefenaar’ dient zich te gedragen naar de ‘algemene zorgvuldigheidsnormen’. Er moet steeds beoordeeld worden hoe een normaal, voorzichtig en redelijke beroepsbeoefenaar van eenzelfde categorie zich in dezelfde feitelijke omstandigheden zou gedragen. Tot deze algemene zorgvuldigheidsnormen waarnaar de beroepsbeoefenaar zich moet gedragen behoren bijvoorbeeld de voorwaarden om het beroep uit te oefenen of de verplichting om de nieuwe ontwikkelingen in uw vakgebied bij te houden.
Komt u met uw klant niet tot een akkoord dan zal hij zich tot de rechter moeten wenden die dan allicht een deskundige zal aanstellen om de zaak te onderzoeken.
www.solangetastenoye.be