Voorzichtig bij het gebruik van chemicaliën

Wees voorzichtig met het gebruik van chemicaliën. Bij deze geven we een aantal praktische tips die je kan doorspelen aan je klanten bij gebruik van chemicaliën.

Het opslaan van chemicaliën:

 • Houd chemische producten buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
 • Bewaar ze op een koele, droge plaats uit het directe zonlicht.
 • Bewaar ze in de originele containers. Gebruik nooit inhoud uit ongelabelde containers.
 • Containers moeten altijd gesloten blijven wanneer ze niet in gebruik zijn.
 • Zorg voor een goed geventileerde opslagplaats.
 • Meng nooit oxidatiemiddelen en zuur. Oxidatiemiddelen geven chloorgas vrij als ze in aanraking komen met zuren.
 • Zet geen vloeistoffen boven poeders of vaste stoffen. Stapel geen containers.
 • Bewaar geen materialen of chemische stoffen boven je hoofd.
 • Bewaar geen chemicaliën in de buurt van benzine, meststoffen, herbiciden, vet, verf, tegelschoonmaakmiddelen, terpentijn of ontvlambare materialen. Deze tip is vooral belangrijk wanneer chemicaliën worden opgeslagen in loodsen of kleine opslagruimten.

Het omgaan met chemicaliën:

 • Lees en volg altijd de instructies voor een veilig gebruik van chemische stoffen.
 • Draag geschikte beschermende uitrusting en kleding inclusief handschoenen, schoenen en brillen.
 • Behandel chemicaliën in een goed geventileerde ruimte.
 • Gebruik aparte, schone metalen of plastic maatbekers voor het overgieten of meten van chemische stoffen. Gebruik nooit houten scheppen.
 • Wees voorzichtig met de reactie van chemicaliën met vocht of waterhoudende items als een kopje water of koffie. Ook de natte schep terug in een emmer met water zetten kan een reactie veroorzaken.
 • Indien van toepassing, altijd verdunnen door toevoeging van chemicaliën aan het water. Nooit andersom, tenzij het label op de verpakking het zo aangeeft.
 • Meng geen verschillende chemische stoffen.
 • Nooit gemorste chemicaliën terug in de verpakking stoppen.
 • Rook niet bij de omgang met chemicaliën.
 • Niet blootstellen aan hitte of vuur.

In geval van nood:

ANTIGIFCENTRUM: 070 245 245

 • OGEN: als je chemische stoffen in je ogen krijgt, onmiddellijk uitspoelen met water gedurende 15 minuten en onmiddellijk een arts raadplegen. Zie de instructies op de chemische verpakking.
 • HUID: als je chemische stoffen op je huid krijgt, onmiddellijk spoelen met water en ga onmiddellijk een arts.
 • INADEMING: als je na omgang met chemische middelen een brandend gevoel in je neus of keel krijgt, duizelig of misselijk wordt, moet overgeven, en/of moeite hebt met ademhalen, onmiddellijk een arts raadplegen.
 • INSLIKKEN: als er chemicaliën worden ingeslikt, bel onmiddellijk het antigifcentrum. Niet geforceerd braken opwekken, tenzij aangegeven op de verpakking.
 • BRAND: als er een brand uitbreekt, geen gebruik maken van een poederbrandblusser; gebruik alleen grote hoeveelheden water. Als de vlam niet meteen dooft, verlaat de omgeving en bel de brandweer.
 • CHEMISCH LEK: onmiddellijk opruimen van elke gemorste chemische stof morst volgens de instructies van de fabrikant. Als er een heftige reactie is opgetreden, onmiddellijk contact opnemen met de brandweer.