Juridisch: Ben ik aansprakelijk als ik een fout maak tijdens de bouw van een zwembad en er hierdoor schade ontstaat?

Het antwoord op deze vraag kan zeer complex zijn omdat er een heleboel andere oorzaken kunnen op bijvoorbeeld het vlak van gebruikte materialen, of uw klant heeft een fout gemaakt omdat hij bepaalde dingen zelf wilde doen. In de artikels 1382 en volgende van ons Burgerlijk Wetboek wordt duidelijk aangehaald dat elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, diegene door wiens schuld de schade is ontstaan, verplicht om deze schade te vergoeden. Bovendien is ieder persoon aansprakelijk, niet alleen voor de schade die hij door zijn eigen daad heeft toegebracht, maar eveneens voor de schade die ontstaat door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid. Het gaat hier om de zogenaamde “foutaansprakelijkheid”, maar dan moet er in de eerste plaats schade zijn die het gevolg is van een fout. Tussen deze fout en de schade moet er een oorzakelijk verband bestaan. In de praktijk komt het er meestal op neer dat er in geval van schade een deskundige wordt aangesteld die moet onderzoeken of iemand (uzelf, een werknemer of de klant zelf) een fout maakte.

Anderzijds is het mogelijk dat uw klant meent dat u een “beroepsfout” maakte, maar ook hier zal moeten onderzocht worden of dit effectief het geval is. Als zwembadbouwer stelt u uw vaardigheden, kennis en ervaringen beroepsmatig ter beschikking van uw klanten. Indien u tijdens de uitoefening van uw beroep als zwembadbouwer  een fout maakt, dan begaat u een “beroepsfout”. Een “beroepsbeoefenaar” dient zich te gedragen naar de “algemene zorgvuldigheidsnormen”. Dit houdt in dat er beoordeeld wordt hoe een normaal, voorzichtig en redelijke beroepsbeoefenaar van eenzelfde categorie (hier de zwembadbouwer) zich in dezelfde feitelijke omstandigheden zou gedragen. Tot deze algemene zorgvuldigheidsnormen waarnaar de beroepsbeoefenaar zich moet gedragen behoren bijvoorbeeld de voorwaarden om het beroep uit te oefenen, of de verplichting om de nieuwe ontwikkelingen in zijn vakgebied bij te houden.

Solange Tastenoye

www.solangetastenoye.be