Wat kan u doen tegen een onderaannemer die u onverwacht in de steek laat?

U hebt als hoofdaannemer met deze onderaannemer een contract afgesloten. Eens een contract op een geldige manier werd afgesloten, neemt dit niet zomaar automatisch een einde! Wel kunnen partijen overeenkomen om een einde te maken aan hun overeenkomst; of deze nu mondeling of schriftelijk werd afgesloten doet er eigenlijk niet toe.

Maar opgelet… want als hoofdaannemer kan u niet zomaar een einde maken aan de overeenkomst met uw onderaannemer.

Onze wetgeving (art. 1794 Burgerlijk Wetboek) bepaalt anderzijds ook dat de opdrachtgever (de bouwheer), de aanneming tegen een vaste prijs door zijn enkele wil kan verbreken, ook al is het werk reeds begonnen, mits hij de aannemer schadeloos stelt voor al zijn uitgaven, al zijn arbeid, en alles wat hij bij die aanneming had kunnen winnen.

Concreet betekent dit dat de bouwheer (de opdrachtgever) zonder enig motief de aannemingsovereenkomst naar zijn eigen goeddunken kan opzeggen ten opzichte van u als hoofdaannemer.

MAAR… opgelet want dit principe wordt alleen voorzien voor de eigenaar (bouwheer) die een bepaald werk heeft uitbesteed. Het principe van artikel 1794 BW kan dus niet toegepast worden tussen u als hoofdaannemer en uw onderaannemer; u blijft gebonden door het contract met uw onderaannemer en u zal dit contract moeten verbreken op een rechtsgeldige manier.

Dit zal niet zo moeilijk zijn indien blijkt dat uw onderaannemer zich niet aan zijn verplichtingen houdt en hij zich ten opzichte van u als hoofdaannemer schuldig maakt aan  “contractbreuk”. Uw onderaannemer is in de fout gegaan, maar om het contract geldig te beëindigen zal u zich tot de rechter moeten wenden! Dit is meestal een zaak van lange adem; maar uiteindelijk zal uw contract met de onderaannemer wel verbroken worden en zal hij wellicht in deze omstandigheden gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding.

Kan u beroep doen op een andere onderaannemer?

Ondertussen zit u natuurlijk met het probleem van de werkzaamheden bij uw klant die stilliggen en waarmee de bouwheer zeker niet kan lachen!

U vraagt zich af of u beroep mag en kan doen op een andere onderaannemer?

In principe is dit wel mogelijk, maar het is wel opletten geblazen. Hou er rekening mee dat deze onderaannemer de rollen kan omdraaien en er u kan van beschuldigen dat u zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Best is om vooreerst deze onderaannemer in gebreke te stellen met een aangetekende brief. Geef hem hierin een bepaalde termijn waarbinnen hij de werken toch nog kan afmaken. Gaat hij hier niet op in, dan staat u sterker in uw schoenen en kan u met een geruster hart beroep doen op een andere onderaannemer. U kan later, indien u naar de rechtbank stapt, aantonen dat u zelf niet schuldig bent aan contractbreuk en dat uw onderaannemer geweigerd heeft om de werkzaamheden tot een goed einde te brengen!

Daarenboven kan u best door een expert een verslag laten opmaken betreffende de reeds uitgevoerde werken van deze onderaannemer. Op die manier ontstaat er geen discussie omtrent welke onderaannemer nu precies welke werken heeft uitgevoerd en over de eventuele aansprakelijkheid voor deze werkzaamheden indien er zich ooit problemen zouden voordoen!

Solange Tastenoye

www.solangetastenoye.be