Veel regen = overmacht?

U bouwt een poolhouse bij een klant maar door de overvloedige regenval kan u het gebouw niet tijdig afkrijgen. Kan u ‘overmacht’ inroepen?

Opdat er sprake is van overmacht moet u in de eerste plaats kunnen aantonen dat u zelf geen fout heeft gemaakt. Om dit te kunnen beoordelen moet nagegaan worden of de wanprestatie kon voorzien worden. Alleen indien het voorval absoluut niet te voorzien was en zich plotseling voordeed, kan overmacht aangenomen worden. Zo zal bijvoorbeeld veel regen in het voorjaar niet aanzien worden als abnormale regenval en dus evenmin als overmacht.

Uit de praktijk!

Zwembadbouwer Charel verbindt er zich toe om bij Wim een zwembad met bijhorend poolhouse te bouwen. Op de bestelbon wordt aangehaald dat Charel de werken zal uitvoeren tegen einde maart van datzelfde jaar.

Begin april zijn de werken echter nog niet gebeurd en bouwheer Wim verbreekt de overeenkomst die hij had met Charel door het verzenden van een aangetekende brief. Zwembadbouwer Charel haalt aan dat hij de werken niet kon uitvoeren omwille van de vele regen die er de afgelopen weken was gevallen. Charel legt een document voor van het KMI waaruit blijkt dat er op verscheidene dagen tijdens de maand maart regen was gevallen. Hij meent dat hij zich hierdoor in een geval van ‘overmacht’ bevond zodat het voor hem onmogelijk was om in deze omstandigheden de bouwwerken af te werken!

Wim blijft bij zijn standpunt en wenst de overeenkomst te ontbinden. Charel eist de schadevergoeding van 33% welke in zijn algemene voorwaarden is opgenomen. De partijen blijven beiden bij hun standpunt en uiteindelijk stapt zwembadbouwer Charel naar de rechter!

De rechter meent dat bij gebrek aan uitvoering van deze overeenkomst, er in hoofde van zwembadbouwer Charel sprake van een contractuele fout, tenzij hij zich kan bevrijden door ‘overmacht’ in te roepen. De rechter stelt vast dat uit het document van het KMI blijkt dat er de laatste twee weken van maart geen neerslag meer viel! De rechter meent dat deze laatste twee regenloze weken genoeg waren geweest om het poolhouse verder af te werken. Bovendien vindt de rechter ook dat het in België zeker niet abnormaal is dat er in het voorjaar veel regen valt, integendeel zelfs.

Om deze redenen beslist de rechter de overeenkomst tussen Charel en Wim te ontbinden en dat Charel zich hier niet kan beroepen op ‘overmacht’. De rechter vindt dat Wim zich op een correcte manier heeft gedragen en in de gegeven omstandigheden wel degelijk beroep heeft gedaan op een contractuele wanprestatie van Charel.

Volgens de algemene voorwaarden van Charel hebben beide betrokken partijen recht op een schadevergoeding van 33% bij verbreking van het contract. Doch, de rechter oordeelt hier dat deze vergoeding ten voordele van Wim wat overdreven is daar hij niet kan aantonen dat hij schade lijdt door het niet uitvoeren van de werkzaamheden en hij vrij snel een andere aannemer gevonden had. De rechter staat hem daarom een schadevergoeding toe van 15% van de aannemingsprijs.

Solange Tastenoye
www.solangetastenoye.be