Nieuwe invorderingsprocedure: weg met de hoog oplopende gerechts- en advocatenkosten !

Sinds 2 juli 2016 heeft de Minister van Justitie een nieuwe invorderingsprocedure mogelijk gemaakt, waarbij efficiëntie, tijdswinst en kostprijs als voornaamste doelen werden vooropgesteld.

Deze nieuwe procedure, enkel bestemd voor de B2B incassovorderingen, houdt in dat de schuldeiser middels de eenvoudige tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder en advocaat de openstaande schuld bij de schuldenaar kan terugvorderen.

Dankzij deze nieuwe procedure vermijden ondernemingen (in de brede zin van het woord, m.n. elke persoon die in de KBO is ingeschreven) om hun vordering aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank.

Lees verder

Uitvoering in natura vs. eenzijdige ontbinding van de overeenkomst/vervanging van de aannemer

Wanneer een aannemer heeft nagelaten bepaalde werken uit te voeren of de voorziene werken op gebrekkige wijze heeft uitgevoerd, leidt dit vaak tot ellelange discussies en een vertroebeling van de relaties. De aannemer zal – al dan niet met succes – alsnog proberen om de meubelen te redden. De bouwheer zal daarentegen vaak al te snel een derde-aannemer wil aanstellen op kosten van de in gebreke blijvende aannemer.

De stelregel is evenwel dat eenieder gebonden blijft door de overeenkomst zolang deze niet op één of andere manier werd beëindigd. Dit impliceert dat elke aannemer in principe de mogelijkheid moet krijgen om de hem toevertrouwde werken ordentelijk uit te voeren en, in geval van gebreken, een herstel in natura kan nastreven. De aannemer mag dan ook steeds aanbieden om alsnog zijn verplichtingen na te komen, terwijl de bouwheer dit niet zomaar kan weigeren zonder gegronde redenen.

Lees verder

Kan een opdrachtgever zomaar een andere aannemer onder de arm nemen?

Onze wetgeving voorziet in een “eenzijdige verbreking van een aannemingsovereenkomst” in hoofde van de opdrachtgever/klant.

Artikel 1794 van ons Burgerlijk Wetboek stelt dat de opdrachtgever de aanneming tegen een vaste prijs door zijn enkele wil kan verbreken, ook al is het werk al begonnen. Doch hij moet de aannemer schadeloos stellen voor al zijn uitgaven, zijn arbeid en alles wat hij bij de aanneming had kunnen winnen.

Een dergelijke eenzijdige verbreking door de opdrachtgever heeft onmiddellijke uitwerking en werkt voor het toekomstige. Dit houdt in dat de aannemer de bouwplaats moet verlaten en dat hij zich tegen deze eenzijdige opzegging eigenlijk niet kan verzetten.

Lees verder

De geldigheid van een verbrekingsvergoeding (t.a.v. consumenten)

Verbrekingsvergoedingen zijn uiteraard een vaste waarde in algemene voorwaarden. Meestal wordt (enkel) bepaald dat de klant een vergoeding van een bepaald percentage, al dan niet gelijk aan het voorschot, zal moeten betalen in geval van verbreking van de overeenkomst. Los van de algemene tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden, dient op het vlak van geldigheid van dergelijke bepalingen t.a.v. van consumenten vooral rekening te worden gehouden met de stringente bepalingen van het Wetboek Economisch Recht (WER).

Lees verder

Premie van de netbeheerder voor een warmtepomp: ook van toepassing op zwembaden?

Als men een woning of een appartement een warmtepomp laat plaatsen, dan kan men daarvoor een premie krijgen van de netbeheerder (Eandis of Infrax). De warmtepomp wordt met name aanzien als een milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke verwarmingsinstallatie daar zij haar warmte uit de grond, het water of de lucht haalt met behulp van een compressor. Lees verder

Het belang en de juridische waarde van Europese Normen

In het kader van de Europese Unie is men al jaren bezig met ‘normalisatie’ op het vlak van producten. Met (Europese) normalisatie wordt verwezen naar het proces waarbij men tracht om  – op Europees niveau – technische of kwalitatieve specificaties vast te stellen waaraan producten kunnen voldoen. Met een verordening van 23 oktober 2012 (n° 1025/2012) werd deze praktijk ook uitgebreid naar diensten.
Lees verder

Veel regen = overmacht?

U bouwt een poolhouse bij een klant maar door de overvloedige regenval kan u het gebouw niet tijdig afkrijgen. Kan u ‘overmacht’ inroepen?

Opdat er sprake is van overmacht moet u in de eerste plaats kunnen aantonen dat u zelf geen fout heeft gemaakt. Om dit te kunnen beoordelen moet nagegaan worden of de wanprestatie kon voorzien worden. Alleen indien het voorval absoluut niet te voorzien was en zich plotseling voordeed, kan overmacht aangenomen worden. Zo zal bijvoorbeeld veel regen in het voorjaar niet aanzien worden als abnormale regenval en dus evenmin als overmacht.
Lees verder

Na veroordeling nog steeds geen geld!

Na zijn veroordeling door de rechter tot het betalen van zijn schulden, weigert een klant nog steeds om zijn achterstallen te betalen. Wat staat je nog verder te doen? Hoe kan je toch nog aan je centen komen? Biedt een inbeslagname de oplossing? Indien ook een poging tot minnelijke schikking niet lukt en je als schuldeiser een gerechtelijke procedure opstart, dan zal de schuldenaar veroordeeld worden tot het betalen van het factuurbedrag, vermeerderd met intresten en eventuele andere vergoedingen en kosten. Lees verder

Juridisch: 10 jaar aansprakelijk… en wat daarna?

Volgens ons Burgerlijk Wetboek zijn de aannemer (en de architect) gedurende 10 jaar aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het door hen opgerichte gebouw, wegens een gebrek in de bouw of door de ongeschiktheid van de grond. Deze verantwoordelijkheid slaat dus op “ernstige gebreken” die de stabiliteit van het gebouw in het gedrang brengen. Men denke vooral aan gebreken aan de muren, het dak, de zoldering enz. In de praktijk stelt men zich echter vaak de vraag of deze 10 jarige aansprakelijkheid kan verlengd worden?
Lees verder

JURIDISCH: Kan uw wanbetaler ontsnappen aan zijn verplichtingen omwille van overmacht?

We stellen vast dat meer en meer mensen beroep doen op  “overmacht” om toch maar hun factuur niet te moeten betalen! In ons aansprakelijkheidssysteem is het normaal dat de schuldenaar niet ter verantwoording geroepen kan worden wanneer hem in geval van bijvoorbeeld wanbetaling geen enkel verwijt treft. Dit betekent dat indien de schuldenaar door een totaal “onvoorziene omstandigheid” zijn overeenkomst niet kan uitvoeren, hij voor deze niet-uitvoering niet aansprakelijk zal gesteld worden!
Lees verder

JURIDISCH: voor welke gebreken blijf je als aannemer aansprakelijk?

De aannemer en de architect zijn volgens onze wetsregels gedurende 10 jaar aansprake­lijk voor het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het door hen opgerichte gebouw, wegens een gebrek in de bouw of door de ongeschiktheid van de grond. Deze verantwoordelijkheid slaat dus op “ernstige gebreken” die de stabiliteit of het goede behoud van het gebouw in het gedrang brengen.

Lees verder

Juridisch: een parkeerboete op de privé-parking van je klant?

Een nieuwe klant onderhandelt op jouw kantoor over de voorwaarden. Bij het verlaten van jouw parking spreekt een politieagent de klant aan met de mededeling dat hij verkeerd geparkeerd stond op jouw parking. De agent wil hem zelfs een boete geven! Kan dit?

 Om een antwoord te geven op deze vraag moet er nagegaan worden of je parking moet aanzien worden als een “deel van de openbare weg” of niet! Dit lijkt misschien een beetje raar, maar er wordt in dergelijke gevallen in de praktijk nagegaan of op deze parking ons verkeersreglement van toepassing is of niet! Dit verkeersreglement is steeds van toepassing op de “openbare weg”. Alleen kunnen we niet zeggen wat er precies moet verstaan worden onder dit begrip “openbare weg” omdat er in onze wetgeving geen definitie van wordt gegeven! Daarom gaat men steeds na tot waar precies de openbare weg zich uitstrekt.
Lees verder