Het belang en de juridische waarde van Europese Normen

In het kader van de Europese Unie is men al jaren bezig met ‘normalisatie’ op het vlak van producten. Met (Europese) normalisatie wordt verwezen naar het proces waarbij men tracht om  – op Europees niveau – technische of kwalitatieve specificaties vast te stellen waaraan producten kunnen voldoen. Met een verordening van 23 oktober 2012 (n° 1025/2012) werd deze praktijk ook uitgebreid naar diensten.

Dit heeft er toe geleid dat o.a. in de bouw verschillende normen werden uitgebracht door het daartoe – voor België – bevoegde orgaan, zijnde het Bureau voor Normalisatie (NBN). NBN is een instelling van openbaar nut waarvan de opdracht werd bepaald door de Wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie, recent aangepast via de Wet van 28 februari 2013 betreffende de invoering van het Wetboek van economisch recht.
Ook specifiek inzake de bouw van zwembaden werden een aantal normen (o.a. technische eisen, veiligheidseisen of testmethodes) uitgewerkt. Deze hebben betrekking op alle mogelijke aspecten van de bouw van zwembaden (van kuip tot filter, van trapladder tot springplank van starblok tot behandeling van het water). Deze normen zijn – tegen betaling (!) – te verkrijgen via de website van NBN (www.nbn.be) en worden aangeduid met een NBN-code.
De bedoeling van deze normen is om de kwaliteit van de diensten gericht op het bouwen van zwembaden op peil te houden en te verbeteren, informatie te verschaffen en te zorgen voor conformiteit. Op die manier neemt de veiligheid en waarde voor consumenten toe. Het is de intentie om deze normen via het – voor bevoegde nationaal orgaan van elke lidstaat – zo veel mogelijk te laten doorstromen naar de eindgebruikers, zijnde in de eerste plaats de aannemers. Dit moet er aldus toe leiden dat er Europese standaarden worden gecreëerd, waarvan de navolging garant staat voor een kwalitatieve dienstverlening. Dit zou de ‘serieuze’ zwembadbouwers dus moeten toelaten om zich te onderscheiden.
De naleving van deze normen is ten slotte niet verplicht. Het is daarentegen aangewezen om deze nauwgezet op te volgen. Te verwachten valt dat deze normen meer en meer zullen worden verspreid en een belangrijk instrument vormen om te beoordelen of de regels van de kunst werden gerespecteerd.

Jacques Vandeuren

[email protected]