Nieuwe invorderingsprocedure: weg met de hoog oplopende gerechts- en advocatenkosten !

Sinds 2 juli 2016 heeft de Minister van Justitie een nieuwe invorderingsprocedure mogelijk gemaakt, waarbij efficiëntie, tijdswinst en kostprijs als voornaamste doelen werden vooropgesteld.

Deze nieuwe procedure, enkel bestemd voor de B2B incassovorderingen, houdt in dat de schuldeiser middels de eenvoudige tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder en advocaat de openstaande schuld bij de schuldenaar kan terugvorderen.

Dankzij deze nieuwe procedure vermijden ondernemingen (in de brede zin van het woord, m.n. elke persoon die in de KBO is ingeschreven) om hun vordering aanhangig te maken voor de bevoegde rechtbank.

De wetgever heeft hieraan een aantal voorwaarden gekoppeld, m.n.

  • het moet gaan om onbetwiste schulden
  • enkel schulden van geldsommen
  • de schuld dient vaststaand/bepaald te zijn
  • de schuld dient opeisbaar te zijn

De werkwijze van deze procedure is relatief eenvoudig (t.o.v. de gerechtelijke procedure). De onderneming raadpleegt een advocaat die nagaat of de geldschuld aan bovenvermelde criteria voldoet. Desgevallend mandateert de betrokken advocaat een deurwaarder die een aanmaning zal betekenen aan de schuldenaar, waarna deze over verschillende mogelijkheden beschikt, m.n.:

  • de schuld betalen
  • om een afbetalingsplan verzoeken
  • de schuld betwisten
  • niet reageren

In het derde geval zal de procedure toch aanhangig gemaakt worden voor de Rechtbank van Koophandel die als enige gemachtigd is om hierover te oordelen.

In het laatste geval zal de procedure worden verdergezet waarbij de deurwaarder over verschillende uitvoeringsmogelijkheden beschikt.

De bedoeling van de wetgever is enerzijds pragmatisch, m.n. het ontlasten van de Rechtbank van Koophandel, en anderzijds een hogere kans op terugbetaling creëren voor de schuldeisers.

Voortgaande op de opportuniteit die deze nieuwe procedure heeft gecreëerd, biedt ons kantoor – samen met een vooraanstaand Belgisch deurwaarderskantoor – de mogelijkheid om met een minimale kost, een maximaal rendement te garanderen. Afhankelijk van de grootte van de vordering kan zelfs een voor de schuldeiser nagenoeg volledig kosteloze invorderingsprocedure worden aangewend.

Weg dus met de hoog oplopende gerechts- en advocatenkosten, die er vaak voor zorgen dat het sop de kolen niet waard is en dat onbetaalde facturen eenvoudigweg worden afgeboekt.

Wij verstrekken u graag verdere op eenvoudig verzoek aangaande deze formule, die een efficiënte oplossing biedt voor uw onbetaalde en onbetwiste facturen t.a.v. andere ondernemingen.

Voor verdere info:

Jacques Vandeuren
Advocaat
[email protected]
+32 2 761 07 34