Juridisch: aansprakelijkheid

Als aannemer bent u wellicht al eens beticht geweest door een klant dat u bepaalde schade zou hebben toegebracht tijdens het uitvoeren van uw opdracht. Bent u effectief aansprakelijk voor schade die u tijdens uw werken uitvoert?

De aannemer is er in de eerste plaats toe verplicht om het werk dat hij heeft aangenomen effectief uit te voeren. Hij dient datgene te doen waartoe hij zich verbonden heeft. Hij moet dit werk goed en tijdig uitvoeren:

  • ofwel zoals dit in de overeenkomst werd afgesproken;
  • of volgens de regels van een goed vakmanschap;
  • of zoals door de plaatselijke gebruiken bepaald is;
  • of zoals enig ander aannemer dit zou doen.

De aannemer is dus gehouden tot zijn contractuele verplichtingen en is aansprakelijk voor wanprestaties waaronder verstaan wordt het niet-uitvoeren, het niet tijdig uitvoeren of het gebrekkig uitvoeren van zijn werkzaamheden.

Is de aannemer aansprakelijk voor zijn eigen daden?
Elke aannemer is aansprakelijk voor zijn eigen onrechtmatige daden (ook voor deze van zijn personeel). Artikels 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek stellen dat elke daad van de mens waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, de schuldige persoon verplicht om de opgelopen schade te vergoeden. Bovendien is elk persoon ook aansprakelijk voor de schade die ontstond door zijn nalatigheid of onvoorzichtigheid. Dat is de zogenaamde “foutaansprakelijkheid”.

Is hij aansprakelijk voor beroepsfouten?
Als aannemer stelt u uw vaardigheden, kennis en ervaringen beroepsmatig ter beschikking van uw klanten. Miskent u als aannemer de regels van goed vakmanschap, dan bent u aansprakelijk. U bent er toe gehouden om de werken tijdig en naar behoren uit te voeren. Indien u tijdens de uitoefening van uw beroep een fout maakt, dan begaat u een “beroepsfout”. Een “beroepsbeoefenaar” dient zich te gedragen naar de “algemene zorgvuldigheidsnormen”. Er moet steeds beoordeeld worden hoe een normaal, voorzichtig en redelijke beroepsbeoefenaar van eenzelfde categorie zich in dezelfde feitelijke omstandigheden zou gedragen. In de praktijk zal het de rechter zijn die zich zal moeten uitspreken over uw aansprakelijkheid indien u met uw klant niet tot een vergelijk komt.

Solange Tastenoye
www.solangetastenoye.be